Firma Lean-Soft oferuje współpracę przy uzyskaniu środków na wsparcie małych i średnich firm z udziałem środków UE.


  Wsparcie UE

  Wsparcie na terenie województwa lubelskiego  3 Konkurencyność przedsiębiorstw, Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

  Głównym celem Działania 3.7. jest przełamanie barier związanych z dostepem do finansowania, know how, a także pobudzenie działań tworzących wspólny łańcuch wartości przedsiębiorstwa.

  Mikro i małe przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu).  Zakres przedmiotowy inwestycji wspieranych w ramach działania 3.7. i stanowisących koszty kwalifikowane obejmują::

  • Stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia nowych lub  ulepszonych produktów/usług,

  • Zastosowanie nowoczesnych technologii - rozwój produktów i usług opartych na TIK (np. optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne),

  • Wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu,

  • Wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników badań naukowych i rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań poprzez wsparcie działań związanych z nabyciem praw do własności intelektualnej oraz wsparcie działań mających na celu dostosowanie istniejących aktywów firmy do potrzeb wdrożenia nowego procesu, produktu, bądź usługi, a także pobudzanie innowacji marketingowej i organizacyjnej.


  Poziom dofinansowania projektów:

  70% kosztów kwalifikowalnych projektu - dla Mikroprzedsiębiorstw i Małych Przedsiębiorstw.


  Kwota dofinansowania projektu:

  Minimalna - 50 000,00 PLN

  Maksymalna - 13 000 000,00 PLN


  Termin naboru wniosków:

  Początek - 30 czerwca 2016

  Koniec - 8 września 2016 (do godz. 15:00).
  Zaprszamy do kontaktu:
  • Dane teleadresowe Lean-Soft

   LEAN-SOFT Sp. z o.o.

   ul. Sobieskiego 11/E6

   40-082 Katowice

   Tel.:+48 (0)510 961 697

   biuro@lean-soft.com

   Fax: 32 700 36 48

   Kapitał zakładowy: 40 000 zł, NIP PL9542739545, Regon 243061536

  Uwaga: Powyższy opis nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.