Firma Lean-Soft oferuje współpracę przy uzyskaniu środków na wsparcie małych i średnich firm z udziałem środków UE.


  Optymalizacja firmy w internecie

  Wsparcie na terenie województwa śląskiego  Działanie 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL) – realizowane jest w ramach Osi Priorytetowej III Konkurencyjność MŚP.

  Celem szczegółowym do osiągnięcia poprzez realizację projektów dofinansowanych w ramach Działania 3.3 jest zwiększenie wykorzystania Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych w procesach biznesowych MŚP.

  Podmiotami uprawnionymi do otrzymania wsparcia w ramach działania 3.3. będą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa ubiegające się o wsparcie w ramach RPO WSL muszą realizować projekt na terenie Województwa Śląskiego.  Inwestycje wspierane w ramach działania 3.3 muszą prowadzić do zastosowania rozwiązań TIK wpisujących się w poniższe modele:

  B2B Business to Business - model uwzględnia współpracę przedsiębiorstw opierającą się na wykorzystaniu TIK prowadzących w efekcie do automatyzacji procesów biznesowych,

  B2C Business to Consumer - model, w którym relacje Przedsiębiorstwo – Konsument (odbiorca produktów lub usług) są oparte o TIK,

  B2E Business to Employee - model zakłada wykorzystanie TIK w kontaktach w relacji przedsiębiorstwo (pracodawca) – pracownik,

  C2C Consumer to Consumer - model zakłada interakcję biznesową pomiędzy konsumentami przy wykorzystaniu TIK (np. portale sprzedażowe).  Zakres przedmiotowy inwestycji wspieranych w ramach działania 3.3. i stanowisących koszty kwalifikowane obejmują::

  Koszty nabycia nowych środków trwałych - sprzetu informatycznego, bezpośrednio związanych z wdrażaną technologią,

  Koszty nabycia nowych wartości niematerialnych i prawnych - bezpośrednio związanych z wdrażaną technologia, w szczególności zakup licencji i oprogramowania,

  Koszty nabycia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych - w formie Leasingu finansowego poniesione w okresie realizacji projektu,

  Koszty usług doradczych - obejmujące zakup usług doradczych związanych z zastosowaniem i wykorzystaniem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych i realizowane przez doradców zewnętrznych,

  Koszty personelu - koszty ponoszone przez wnioskodawcę na podstawie umów cywilnoprawnych i umowy o pracę, dla personelu zaangazowanego w wytworzenie środka trwałego/ wartości niematerialnej i prawnej,

  Koszty szkoleń - związanych z realizacją projektu w zakresie zastosowania narzędzi TIK w przedsiębiorstwie (szkolenia dla pracowników wnioskodawcy - użytkowników oprogramowania i sprzętu),

  Pozostałe koszty kwalifikowane - koszty usług informatycznych związanych z wykorzystaniem infrastruktury udostępnionej w technologii chmury obliczeniowej, koszty usług związanych kolokacją, konfiguracją, parametryzacją, migracja danych, hostingiem.


  Poziom dofinansowania projektów:

  45% kosztów kwalifikowalnych projektu - dla Mikroprzedsiębiorstw i Małych Przedsiębiorstw,

  35% kosztów kwalifikowalnych projektu - dla Średnich Przedsiębiorstw,

  50% kosztów kwalifikowalnych projektu - dla Mikroprzedsiębiorstw i Małych i Średnich Przedsiębiorstw na wspieranie innowacyjności oraz innowacje procesowe i organizacyjne,

  50% kosztów kwalifikowalnych projektu - dla Mikroprzedsiębiorstw i Małych i Średnich Przedsiębiorstw w ramach Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis.


  Kwota dofinansowania projektu:

  Minimalna - 50 000,00 PLN

  Maksymalna - 500 000,00 PLN


  Termin naboru wniosków:

  Początek - 29 sierpnia 2016 (od godziny 8:00)

  Koniec - 6 października 2016 (do godz. 12:00).
  Zaprszamy do kontaktu:
  • Dane teleadresowe Lean-Soft

   LEAN-SOFT, rozwiązania dla biznesu

   Jacek Suski

   Hoštalkovy 78

   794 01 Krnov, Republika Czeska

   CZ7206201321

   Tel.:+48 (0)510 961 697

   info@lean-soft.com - Produkty i oferty

   biuro@lean-soft.com - Współpraca

  Uwaga: Powyższy opis nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.